Vragen? Bel ons:

053 810598

 

Snelle levering !   -   Uitstekende service !   -   Veilig betalen !

 

 

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoops-, leverings- & betalingsvoorwaarden

Artikel 1

1.1. Onderhavige Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, orders en facturen van BENEGIFTS.

1.2. In de verdere tekst hieronder wordt onder opdrachtgever verstaan diegene die de bestelling heeft gedaan, onder leverancier wordt BENEGIFTS verstaan.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen. Elke afwijking op deze voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen, overeengekomen en aanvaard door beide partijen.

Artikel 2 - Offertes & prijzen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en zijn exclusief BTW.

2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3. Wanneer voor het geheel of een deel van het te vervaardigen werk geen of geen volledige werktekening (artwork voor opdruk, personalisatie, enz.…) door de opdrachtgever kan worden geleverd, zullen de hieruit voortvloeiende extra zet- en filmkosten aan de opdrachtgever worden berekend.

2.4. De verbintenissen aangegaan door vertegenwoordiger(s) van BENEGIFTS zijn slechts bindend na bevestiging door de eigenaar.

Artikel 3 – Wijziging in de opdracht

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook (dus ook in tekst, wijze van zetten enz.…) door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken op de oorspronkelijke overeenkomst, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.2 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 4 – Verzending goederen

4.1. Alle bestelde goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. Zowel bij franco als niet-franco leveringen, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

4.2. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of ontvangstbewijs, geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde.

4.3. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de leverancier, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Indien niet anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden zonder aftrek van enige korting bij plaatsing van de order of, na overeenkomst, bij levering goederen of binnen de 30 dagen na factuurdatum ( eventueel na goedkeuring van de kredietadviseur ). Alle facturen zijn betaalbaar in Euro op de bankrekeningen van BENEGIFTS.

5.2. De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van orders te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

5.3. Eventuele klachten van de opdrachtgever schorten diens betalingsverplichtingen niet op.

5.4. In geval van niet betaling van het totaal verschuldigd bedrag op de vervaldag is de opdrachtgever rechtens en zonder aanmaning moratoire interesten aan de rentevoet van 6% per jaar verschuldigd op alle bedragen die nog betaald moeten worden en dit vanaf de datum van hun opeisbaarheid.

5.5. Bovendien zijn alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde factuur, voor rekening van de opdrachtgever: zij zijn minimaal 10% van het betrokken bedrag en zullen te minste 50 Euro bedragen.

5.6. Het eigendom van de goederen blijft bij de leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

Artikel 6 – Gedeeltelijke levering

6.1. Een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de leveringen van onderdelen van een samengesteld order, kan separaat worden gefactureerd. In dergelijk geval moet de betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 – Betaling.

Artikel 7 – Levering en leveringstermijn

7.1. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata worden slechts ter indicatie aan de opdrachtgever gegeven. De leveringstermijn gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, zoals film, werktekening enz.…, ter beschikking van de leverancier zijn gesteld.

7.2. Nooit zal een vertraging, om welke reden ook, recht geven op schadevergoeding of op annulatie van de bestelling.

7.3. In geval van zichtbare manco of schade bij levering moet de opdrachtgever onmiddellijk verhaal uitoefenen tegen de vervoerder enerzijds, en anderzijds BENEGIFTS onmiddellijk schriftelijk –per aangetekende zending of email- op de hoogte brengen.

Artikel 8 – Afname

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht, om het afgewerkte order in ontvangst te nemen.

8.2. Moet als gevolg van niet-afname van het afgewerkte order door de opdrachtgever, de goederen geheel of gedeeltelijk door de leverancier worden opgeslagen, dan zullen deze opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8.3. Indien, bij overeengekomen leveringen in gedeelten binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste aflevering is afgenomen, heeft de leverancier het recht het restant af te leveren en op de gebruikelijke of overeengekomen wijze te factureren.

Artikel 9 – Afwijkingen

9.1. Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden zijn tot afkeuring.

9.2. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders overeengekomen.

9.3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz.… geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen en kan de levering dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

Artikel 10 – Klachten

10.1. Eventuele klachten ten aanzien van de geleverde goederen moeten schriftelijk gebeuren. Zichtbare gebreken melden binnen de 2 werkdagen na levering. Wanneer de opdrachtgever geen aanmerking heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht deze te hebben goedgekeurd. Niet zichtbare gebreken melden binnen de 6 werkdagen na vaststelling. De uiterlijke vervaldag voor klachten is 1 maand na levering van de producten.

10.2. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt de opdrachtgever geacht die te hebben goedgekeurd.

10.3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag de leverancier voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats geven.

10.4. Geen enkel goed mag zonder schriftelijk akkoord van BENEGIFTS  teruggestuurd worden door de opdrachtgever.

10.5. Kleine afwijkingen in kleur en formaat kunnen niet ingeroepen worden als klacht.

10.6  BENEGIFTS is een groothandel. Het herroepingsrecht uit het consumentenrecht is niet van toepassing. Men kan de bestelling niet retourneren.

Artikel 11 – Prijswijzigingen

11.1. Bij stijging of daling van de prijzen van materialen, fabricaten en halffabricaten of diensten, die voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, valutawijzigingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na het aanvaarden van de opdracht, is BENEGIFTS  gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhoren, resp. te verlagen. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt over een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien door arbitrage door de Kamer van Koophandel.

Artikel 12 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

12.1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door auteursrecht of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen, goederen of personen. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van de leverancier, tenzij de opdrachtgever terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten. De aansprakelijkheid zal echter nimmer het betreffende factuurbedrag overtreffen.

13.2. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig verrichten van de afgesproken werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf of elders voor zover de leverancier daardoor in zijn dienstverlening wordt gehinderd, kraakacties, ernstige belemmerde weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door de leverancier gebruikte vervoermiddelen of andere apparatuur, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan de geleverde leverancier kan worden toegerekend.

Artikel 14 – Afwijkende voorwaarden

14.1. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen voorkomen, welke in strijd zijn met de Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van BENEGIFTS, kunnen deze niet worden erkend, tenzij deze door de leverancier schriftelijk, ondertekend voor akkoord, zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.

14.2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 15 – Geschillen

15.1. Op alle uit de overeenkomst en deze Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

15.2. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

 

Back to top